....(^___^)....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก นางสาวรังสิยา หอมหวล....(^___^)....

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เซลล์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวรังสิยา   หอมหวล    ชื่อเล่นนัท
ค.บ.1 ชีววิทยา หมู่2  รหัสนักศึกษา 554152076 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด